Σάββατο, 18 Ιουνίου 2011

Λέων ο Γ'


Λέων ο Γ'

Ο Λέων ο Γ' ο Ίσαυρος ήταν Αυτοκράτορας του Βυζαντίου από το 717 ως το 741.

Βιογραφία

Ο Λέων γεννήθηκε στη Γερμανικεία της Συρίας. Ήταν στρατιωτικός καριέρας. Ήταν στρατηγός του Θεματος των Ανατολικών με το όνομα Κόνων και απέκρουσε τους Άραβες στη δεύτερη πολιορκία της Κωνσταντινούπολης (717-718).

Ήταν ο πρώτος εικονομάχος αυτοκράτορας. Ίδρυσε τη Συριακή Δυναστεία, γνωστή και ως Ισαυρική Δυναστεία, που βασίλευσε για 80 χρόνια. Τον διαδέχτηκε ο γιος του, Κωνσταντίνος Ε'. Οι λόγοι που άρχισε την εικονομαχία ήταν:

Οι αγρότες που ήταν στη Μικρά Ασία ήταν επηρεασμένοι από τις ανεικονικές αντιλήψεις του Μουσουλμανισμού. Οι Ίσαυροι ευνοούσαν αυτούς τους πληθυσμούς γιατί οι αγρότες τους πλήρωναν φόρους.
Η επιθυμία του να μειώσει την επιρροή των μοναχών.
Οι υπερβολές και οι δεισδαιμονίες γυρώ απο τη λατρεία των εικόνων.
Η αντίληψη οτι οι επιτυχίες εχθρών του Βυζαντίου οφείλονται στη δίκαιη οργή του Θεού για το τι γίνεται στο χώρο λατρείας.

Το 730 δημοσίευσε το αυτοκρατορικό διάταγμα κατά της λατρείας των εικόνων το οποίο περιείχε:

Απομάκρυνση της εικόνας του Χριστού από τη Χαλκή πύλη.
Εξορίες αυτών που ήταν οπαδός των εικόνων(εικονόφιλοι)

Αυτή ήταν η πρώτη φάση της εικονομαχίας η οποία τερματίστηκε στο τέλος της βασιλείας του με την Ζ' Οικουμενική Σύνοδο από την αυτοκράτειρα Ειρήνη την Αθηναία, με την οποία στις εικόνες απονέμονταν μόνο τιμητική προσκύνηση.

De Siris